Trang khách hàng

Máy chủ website khách hàng my.azdigi.com

Thời gian Trạng thái Lời nhắn
1 year, 7 months ago Information Bảo trì để cập nhật phiên bản mới.

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật